Logistics

VDSC cũng đưa ra một số khuyến nghị về mã cố phiếu Gemadept (GMD) và Hải An (HAH) thuộc ngành cảng biển.

15:35, 17/08/2021